قیمت استیل، مس، آلومینیوم (امروز)

لوله استیل صنعتی 316L
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/23 )
نام کالاسایزردهآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
-"3/440316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-2 1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-8 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23299,770
-2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-1 اینچ80316L6 متریکیلوگرم1402/10/23290,120
-16 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23362,590
-1/2 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-1 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-3 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-1 1/4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-1/2 اینچ80316L6 متریکیلوگرم1402/10/23290,120
-1 1/2 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-4 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-12 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23327,460
-10 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23313,850
-6 اینچ10316L6 متریکیلوگرم1402/10/23294,860
-6 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23294,860
-1 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-"3/440316L6 متریکیلوگرم1402/10/23267,020
-8 اینچ40316L6 متریکیلوگرم1402/10/23299,770
لوله استیل صنعتی 304
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/23 )
نام کالاسایزردهآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
-3 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23193,580
-5 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23207,410
-10 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23219,630
-12 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23249,770
-8 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23209,360
-3 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23193,580
-4 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-2 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23193,580
-1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23193,580
-"3/4103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-"3/4803046 متریکیلوگرم1402/10/23193,580
-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23179,820
-6 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23189,500
-2 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23170,640
-"3/4403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-3 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-4 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-6 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23189,500
-2 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
-1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1402/10/23170,640
-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23179,820
-1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1402/10/23198,170
-2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1402/10/23166,060
لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/23 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
80.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
100.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
101.53046 متریکیلوگرم1402/10/23158,280
120.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
160.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
220.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
250.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
300.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
380.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
381.53046 متریکیلوگرم1402/10/23121,580
510.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
631.53046 متریکیلوگرم1402/10/23166,540
631.53046 متریکیلوگرم1402/10/23166,540
6323046 متریکیلوگرم1402/10/23166,540
760.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
1020.63046 متریکیلوگرم1402/10/23176,630
لوله استیل صنایع غذایی آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/23 )
سایزضخامتآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1613046 متریکیلوگرم1402/10/23243,120
251.53046 متریکیلوگرم1402/10/23220,180
3813046 متریکیلوگرم1402/10/23229,360
5113046 متریکیلوگرم1402/10/23229,360
511.5304شیتکیلوگرم1402/10/23220,180
6313046 متریکیلوگرم1402/10/23229,360
10213046 متریکیلوگرم1402/10/23229,360