قیمت بلوم (امروز)

طول شاخهابعاد میلیمترآنالیزقیمت
6180*1803sp , 4sp , 5spتماس بگیرید
6200*2003sp , 4sp , 5spتماس بگیرید
6250*2503sp , 4sp , 5spتماس بگیرید
12180*1803sp , 4sp , 5spتماس بگیرید
12200*2003sp , 4sp , 5spتماس بگیرید
12250*2503sp , 4sp , 5spتماس بگیرید