قیمت بیلت ( امروز)

شمش آهن 6 متری
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/24 )
حالتاستانداردابعادطولبارگیریتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ccm5sp1006 متریکارخانه1402/11/2421,190
ccm5sp1006 متریکارخانه1402/11/2421,380
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,380
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm3sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,490
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,650
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,650
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,540
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,510
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,700
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,400
ccm3sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,420
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,560
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,840
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,510
شمش آهن 12 متری
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/24 )
حالتاستانداردابعادطولبارگیریتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ccm5sp12012 متریکارخانه1402/11/2421,260
ccm5sp12012 متریکارخانه1402/11/2421,420
ccm5sp15012 متریکارخانه1402/11/2422,020
ccm5sp15012 متریکارخانه1402/11/2421,510