قیمت تسمه (امروز)

 

تسمه

تسمه ماشینکاری
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتضخامتعرضآلیاژتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ماشینکاری5عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,680
ماشینکاری5عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری5عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری3--بنگاه تهران1403/2/844,280
ماشینکاری3عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری3عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,320
ماشینکاری4عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,720
ماشینکاری4عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/844,730
ماشینکاری4عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/844,730
ماشینکاری6عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری6عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,410
ماشینکاری8عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 120 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری8عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,360
ماشینکاری10عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری10عرض 120 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,660
ماشینکاری10عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری10عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری10عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/846,640
ماشینکاری10عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/846,640
تسمه نوردی
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتضخامتعرضآلیاژتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
نوردی5عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی5عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی5عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی5عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی5عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی5عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1403/2/830,020
نوردی40--بنگاه تهران1403/2/830,020

 

[table “210” not found /]