قیمت توری (امروز)

فنس بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
سایزضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
5.5*5.52مترمربع1402/10/2439,820
5.5*5.52.5مترمربع1402/10/2449,500
5.5*5.53کیلوگرم1402/10/2436,240
5.5*5.54کیلوگرم1402/10/2435,320
6.5*6.52مترمربع1402/10/2433,950
6.5*6.52.5مترمربع1402/10/2442,710
6.5*6.53کیلوگرم1402/10/2436,240
6.5*6.54کیلوگرم1402/10/2435,320
7.5*7.52مترمربع1402/10/2432,020
7.5*7.52.5مترمربع1402/10/2438,760
7.5*7.54کیلوگرم1402/10/2435,320
توری پرسی 1*2
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
سایزضخامتحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
2*23.81*21402/10/2431,650
2*23.61*21402/10/2431,650
2*231*21402/10/2431,650
3*341*21402/10/2431,650
4*431*21402/10/2431,650
4*43.51*21402/10/2431,650
4*441*21402/10/2431,650
5*53.51*21402/10/2431,650
5*53.81*21402/10/2431,650
5*54.51*21402/10/2431,650
5*551*21402/10/2431,650
3*33.21*21402/10/2431,650
3*33.51*21402/10/2431,650
توری مرغی 120
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
نام کالاتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
توری مرغی 8.5 کیلویی1402/10/24399,080
توری مرغی 6.5 کیلویی1402/10/24302,750
توری مرغی 7.5 کیلویی1402/10/24344,040
توری فرنگی بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
سایزردهضخامتواحدحالتاستانداردمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0/85mm20m180cmکیلوگرمرولفابریکبنگاه تهران1402/10/24467,890
150cmچشمه 4cm0/85mmکیلوگرمرولفابریکبنگاه تهران1402/10/24403,670
120cmچشمه 4cm0/85mmکیلوگرمرولفابریکبنگاه تهران1402/10/24339,450
توری فرنگی بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایزردهضخامتواحدحالتاستانداردمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
150cmچشمه 4cm0/85mmکیلوگرمرولفابریکبنگاه تهران1402/10/10403,670
توری گابیون بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
ردهسایزواحدحالتاستانداردمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
چشمه 10*83کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 10*82.5کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 10*82کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 10*81.8کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 8*63کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 8*62.5کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
چشمه 8*62کیلوگرمرولصنعتیبنگاه تهران1402/10/2433,950
توری لوزی یزد/تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/10/24 )
ردهسایزواحدحالتاستانداردمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسپندد متال 25*502کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 50*2002کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 40*1502.5کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 35*1002.5کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 28*752کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 22*602کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210
اکسپندد متال 14*322کیلوگرمرولصنعتییزد/تهران1402/10/2453,210