قیمت تیرآهن هاش (امروز)

هاش HEA
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردحالتبرندمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10HEA12 متریترک-کرهبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2960,000
14HEAشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2927,270
16HEAشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2965,450
18HEAشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2938,180
20HEAشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2948,180
22HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2970,910
24HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2968,180
26HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2965,450
28HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
30HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
32HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
34HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
36HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
40HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
50HEAشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
-HEA12 متریترکبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2960,000
هاش HEB
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردحالتبرندمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
14HEB12 متریذوب آهن اصفهانبنگاه تهرانشاخه1403/2/2926,820
10HEB12 متریترک-کرهبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2960,000
12HEB12 متریترک-کرهبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2960,000
14HEBشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2926,820
16HEBشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2926,820
18HEBشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2926,820
20HEBشاخه 12 متریذوب آهنبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2952,730
22HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2947,270
26HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,820
24HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2947,270
28HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
30HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
32HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
34HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2967,270
36HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
40HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360
50HEBشاخه 12 متریوارداتیبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2966,360