قیمت تیرآهن (امروز)

تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
12بنگاه تهرانشاخه3,472,730
14بنگاه اصفهانشاخه4,109,090
14کارخانهکیلوگرم26,640
14بنگاه تهرانشاخه4,109,090
16بنگاه اصفهانشاخه5,018,180
16کارخانهکیلوگرم26,270
16بنگاه تهرانشاخه5,018,180
18بنگاه اصفهانشاخه6,109,090
18کارخانهکیلوگرم26,550
18بنگاه تهرانشاخه6,109,090
20کارخانهکیلوگرم28,000
20بنگاه تهرانشاخه7,654,550
22کارخانهکیلوگرم27,270
22بنگاه تهرانشاخه8,745,450
24بنگاه اصفهانشاخه9,745,450
24کارخانهکیلوگرم26,360
27بنگاه اصفهانشاخه11,563,640
27کارخانهکیلوگرم26,360
27بنگاه تهرانشاخه11,472,730
30بنگاه اصفهانشاخه14,927,270
30کارخانهکیلوگرم29,550
30بنگاه تهرانشاخه14,927,270
تیرآهن فایکو
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14بنگاه تهرانشاخه3,590,910
16بنگاه تهرانشاخه4,545,450
18بنگاه تهرانشاخه5,409,090
20بنگاه تهرانشاخه7,272,730
22بنگاه تهرانشاخه8,681,820
تیرآهن اهواز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14بنگاه تهرانشاخه3,545,450
تیرآهن یزد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
16بنگاه تهرانشاخه4,363,640
20بنگاه تهرانشاخه6,863,640
22بنگاه تهرانشاخه8,409,090
تیرآهن اطلس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14بنگاه تهرانشاخه4,181,820
تیرآهن بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14بنگاه تهرانشاخه3,545,450
تیرآهن ماهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
16بنگاه تهرانشاخه4,227,270
18بنگاه تهرانشاخه5,045,450
تیرآهن کرمانشاه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14بنگاه تهرانشاخه3,272,730
تیرآهن فایکو
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/17 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
24بنگاه تهرانشاخه11,090,910
تیرآهن بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
16بنگاه تهرانشاخه5,545,450