قیمت فروآلیاژی (امروز)

فروسیلیس

نام محصولقیمت
فروسیلیس 3-0 ازناتماس بگیرید
فروسیلیس 3-0 خمینتماس بگیرید
فروسیلیس 10-3 خمینتماس بگیرید
فروسیلیس 60-10 خمینتماس بگیرید
فروسیلیس 10-3 ازناتماس بگیرید
فروسیلیس 60-10 ازناتماس بگیرید
فروسیلیس 3-0 اصفهانتماس بگیرید
فروسیلیس 10-3 اصفهانتماس بگیرید
فروسیلیس 60-10 اصفهانتماس بگیرید
فروسیلیس 3-0 سمنانتماس بگیرید
فروسیلیس 10-3 سمنانتماس بگیرید
فروسیلیس 60-10 سمنانتماس بگیرید

فروسیلیکو منگنز

نام محصولقیمت
فروسیلیکو منگنز رام پارس 14-60 ساوهتماس بگیرید
فروسیلیکو منگنز تام 14-60 سلفچگانتماس بگیرید
فروسیلیکو منگنز آندیا 14-60 زنجانتماس بگیرید
فروسیلیکو منگنز رباط 14-60 کرمانتماس بگیرید
سیلیکو منگنز داخلیتماس بگیرید
سیلیکو منگنز هندیتماس بگیرید

فرومنگنز

نام محصولقیمت
فرومنگنز هندیتماس بگیرید
فرومنگنز داخلیتماس بگیرید

زغال سنگ

نام محصولقیمت

زغال سنگتماس بگیرید