قیمت لوله بدون درز (امروز)

لوله مانسمان 20
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/9 )
سایزردهبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
12 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/921,972,480
1 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/9678,900
1/2 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/9330,280
3/4 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/9422,020
1/2 2 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/91,963,300
2 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/91,454,130
1/2 1 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/91,073,400
3 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/92,605,510
1/4 1 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/9954,130
4 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/93,926,610
5 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/95,963,300
6 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/96,678,900
8 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/916,486,240
10 اینچ20وارداتیشاخه1402/12/914,651,380
لوله مانسمان 40
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/9 )
سایزردهبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
8 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/921,055,050
1 اینچ40اهوازشاخه1402/12/91,390,370
1/2 2 اینچ40اهوازشاخه1402/12/93,073,400
2 اینچ40اهوازشاخه1402/12/91,880,730
1/2 1 اینچ40اهوازشاخه1402/12/92,270,640
3 اینچ40اهوازشاخه1402/12/93,623,850
1/4 1 اینچ40اهوازشاخه1402/12/91,357,800
4 اینچ40اهوازشاخه1402/12/95,183,490
5 اینچ40اهوازشاخه1402/12/99,405,510
6 اینچ40اهوازشاخه1402/12/911,834,860
1/2 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/9394,500
"3/440وارداتیشاخه1402/12/9495,410
1 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/9862,390
1/4 1 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/91,045,870
1/2 1 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/91,247,710
2 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/91,825,690
1/2 2 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/92,834,860
3 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/93,522,940
4 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/94,756,880
5 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/96,311,930
6 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/99,330,280
10 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/923,577,980
12 اینچ40وارداتیشاخه1402/12/931,651,380
لوله مانسمان 80
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/9 )
سایزردهبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
3/4 اینچ80چینشاخه1402/12/9770,640
1 اینچ80چینشاخه1402/12/91,284,400
1/2 اینچ80چینشاخه1402/12/9541,290
1/4 1 اینچ80چینشاخه1402/12/91,642,200
1/2 1 اینچ80چینشاخه1402/12/92,009,180
2 اینچ80چینشاخه1402/12/92,697,250
1/2 2 اینچ80چینشاخه1402/12/94,302,750
3 اینچ80چینشاخه1402/12/96,137,620
4 اینچ80چینشاخه1402/12/97,871,560
5 اینچ80چینشاخه1402/12/910,990,830
6 اینچ80چینشاخه1402/12/914,201,840
8 اینچ80وارداتیشاخه1402/12/929,357,800
10 اینچ80وارداتیکیلوگرم1402/12/968,810
12 اینچ80وارداتیکیلوگرم1402/12/968,810