قیمت لوله درزدار (امروز)

لوله داربستی تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/9 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1/2 1 اینچ26متریکارخانهکیلوگرم1402/12/938,620
1/2 1 اینچ2.56متریکارخانهکیلوگرم1402/12/938,620
1/2 1 اینچ36متریکارخانهکیلوگرم1402/12/939,540
لوله داربستی اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1/2 1 اینچ26متریکارخانهکیلوگرم1402/12/837,430
1/2 1 اینچ2.56متریکارخانهکیلوگرم1402/12/837,430
1/2 1 اینچ36 متریکارخانهکیلوگرم1402/12/837,890