لوله های گازی 3360 و 3574 و سیاه تست شده و آتشنشانی ضخامت 2/65 الی 3- 10000 (ریال بر کیلوگرم) بیشتر از نرخ مصو می باشد.

لوله طول خاص و قوطی  10/000 (ریال بر کیلوگرم) یشتر از نرخ مصوب می باشد.

لوله سیاه تست شده و آتشنشانی

ضخامت
واحد
قیمت
1/2 اینچ الی 1/2-2کیلوگرم513113
3 اینچ و بالاترکیلوگرم513113
ASTM-A795-13 تا قطر 1/2-2 کیلوگرم550094
ASTM-A795-13 تا قطر 3 اینچ و بالاترکیلوگرم544316