لوله طول خاص و قوطی  10/000 (ریال بر کیلوگرم) یشتر از نرخ مصوب می باشد

لوله و قوطی مبلی

محصولواحدقیمت
لوله مبلی 13 و قوطی پیرامون (ورق سرد)کیلوگرمتماس بگیرید
لوله مبلی 16 و قوطی پیرامون (ورق سرد)کیلوگرمتماس بگیرید
لوله مبلی 18 الی 32 و بالاتر و قوطی پیرامون (ورق سرد)کیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه PG(3 و 6 متر) ض 1/20 و پایین تر (ورق سرد)کیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه PG(3 و 6 متر) ض 1/25 و پایین تر (ورق سرد)کیلوگرمتماس بگیرید