لوله های گازی 3360 و 3574 و سیاه تست شده و آتشنشانی ضخامت 2/65 الی 3- 10000 (ریال بر کیلوگرم) بیشتر از نرخ مصوب می باشد.

لوله طول خاص و قوطی  10/000 (ریال بر کیلوگرم) یشتر از نرخ مصوب می باشد

لوله گازی

نام کالاضخامتواحدقیمت
لوله 33601/2 اینچ تا 1/2-2کیلوگرم545472
لوله 33603 اینچ و بالاترکیلوگرم542005
لوله 35741/2 اینچ تا 1/2-2کیلوگرم572052
لوله 35743 اینچ و بالاترکیلوگرم572053