قیمت لوله گالوانیزه (امروز)

لوله گالوانیزه صنعتی
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/12 )
سایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1/2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
3/4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
1/2 1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,870
1/4 1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,870
2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
1/2 2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
3 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
1/2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
3/4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,320
1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
1/4 1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
1/2 2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
3 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,950
2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,240
1/2 2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,240
3 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,240
4 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,240
لوله گالوانیزه تست آب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/12 )
سایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,860
3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,860
1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,860
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1259,050
3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,410
1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,780
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,410
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,410
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,410
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1257,410
2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1256,500
1 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,690
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,690
1 1/4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,690
2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,230
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,230
3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,230
4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1403/2/1255,230

لوله گالوانیزه

سایزضخامت (mm) حالتتحویلواحدقیمت
1/2 اینچ1/8-26 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/5-36 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ36 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ36 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ3/56 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

لوله گالوانیزه سپنتا

ضخامتواحدقیمت
1/8 تا 2/5کیلوگرم699174
2/6 و بالاترکیلوگرم699174
1/8 تا 2/5کیلوگرم693396
2/6 و بالاترکیلوگرم693396