قیمت میلگرد آجدار (امروز)

میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه24,090
12A3کارخانه23,640
14A3کارخانه22,730
16A3کارخانه22,730
18A3کارخانه22,730
20A3کارخانه22,730
22A3کارخانه22,730
25A3کارخانه22,730
28A3کارخانه22,730
32A3کارخانه22,730
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه25,000
10A2کارخانه24,820
12A3کارخانه24,820
14A3کارخانه24,450
16A3کارخانه24,450
18A3کارخانه24,450
20A3کارخانه24,450
22A3کارخانه24,450
25A3کارخانه24,450
28A3کارخانه24,450
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
12A3کارخانه23,950
14A3کارخانه22,820
14A3بنگاه تهران23,640
16A3کارخانه22,820
16A3بنگاه تهران23,640
18A3کارخانه22,820
18A3بنگاه تهران23,640
20A3کارخانه22,820
20A3بنگاه تهران23,640
22A3کارخانه22,820
22A3بنگاه تهران23,640
25A3کارخانه22,820
25A3بنگاه تهران23,640
28A3کارخانه22,820
28A3بنگاه تهران23,640
32A3کارخانه23,360
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه24,910
10A2کارخانه23,090
10A3کارخانه23,090
12A3کارخانه23,090
12A2کارخانه23,090
14A3کارخانه23,090
16A3کارخانه23,090
18A3کارخانه23,090
20A3کارخانه23,090
22A3کارخانه23,090
25A3کارخانه23,090
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه23,950
10A2کارخانه23,500
12A3کارخانه23,500
12A3بنگاه تهران24,640
14A3کارخانه23,050
14A3بنگاه تهران23,180
16A3کارخانه23,050
16A3بنگاه تهران23,180
18A3کارخانه23,050
18A3بنگاه تهران23,180
20A3کارخانه23,050
20A3بنگاه تهران23,180
22A3کارخانه23,050
22A3بنگاه تهران23,180
25A3کارخانه23,050
25A3بنگاه تهران23,180
28A3کارخانه23,320
32A3کارخانه23,320
میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A3کارخانه23,180
10A3کارخانه25,090
12A3کارخانه24,820
14A3کارخانه23,270
16A3کارخانه23,270
18A3کارخانه23,090
20A3کارخانه23,090
22A3کارخانه23,090
25A3کارخانه23,090
28A3کارخانه23,090
32A3کارخانه23,090
میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه24,240
10A2کارخانه23,940
12A3کارخانه23,940
14A3کارخانه23,640
16A3کارخانه23,640
18A3کارخانه23,640
20A3کارخانه23,640
22A3کارخانه23,640
25A3کارخانه23,640
28A3کارخانه23,640
32A3کارخانه23,640
میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه25,750
10A2کارخانه25,300
12A3کارخانه24,660
14A3کارخانه24,390
16A3کارخانه24,390
18A3کارخانه24,390
20A3کارخانه24,390
22A3کارخانه24,390
25A3کارخانه24,430
28A3کارخانه24,430
میلگرد کاشان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه26,450
12A3کارخانه26,450
14A3کارخانه24,550
16A3کارخانه24,550
20A3کارخانه24,550
22A3کارخانه24,550
25A3کارخانه24,550
28A3کارخانه24,550
32A3کارخانه24,550
میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A2کارخانه24,590
10A3کارخانه24,770
12A2کارخانه24,320
12A3کارخانه24,590
14A3کارخانه23,860
16A3کارخانه23,860
18A3کارخانه23,860
20A3کارخانه23,860
22A3کارخانه23,860
25A3کارخانه23,860
میلگرد هیربد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه23,090
10A2کارخانه23,090
12A3کارخانه23,090
14A3کارخانه22,730
16A3کارخانه22,730
18A3کارخانه22,730
20A3کارخانه22,730
22A3کارخانه22,730
25A3کارخانه22,730
28A3کارخانه22,730
32A3کارخانه22,730
میلگرد ابرکوه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه23,270
12A3کارخانه23,270
14A3کارخانه22,730
16A3کارخانه22,730
18A3کارخانه22,730
20A3کارخانه22,730
22A3کارخانه22,730
25A3کارخانه22,730
28A3کارخانه22,730
32A3کارخانه22,730
میلگرد پردیس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A2کارخانه23,730
10A3کارخانه23,730
12A3کارخانه23,820
8A2کارخانه25,180
14A3کارخانه23,180
16A3کارخانه23,180
18A3کارخانه23,180
20A3کارخانه23,180
22A3کارخانه23,180
25A3کارخانه23,180
28A3کارخانه23,180
32A3کارخانه23,450
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
14A3کارخانه24,550
16A3کارخانه24,450
18A3کارخانه24,360
20A3کارخانه24,360
22A3کارخانه24,360
25A3کارخانه25,000
28A3کارخانه24,270
32A3کارخانه24,910
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
5.5A1کارخانه25,000
6.5A1کارخانه25,000
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه24,550
12A3کارخانه23,910
14A3کارخانه23,180
16A3کارخانه23,180
18A3کارخانه23,180
20A3کارخانه23,180
22A3کارخانه23,180
25A3کارخانه23,180
28A3کارخانه23,180
32A3کارخانه23,180
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
12A3کارخانه24,450
14A3کارخانه22,730
16A3کارخانه22,730
18A3کارخانه22,640
20A3کارخانه22,640
22A3کارخانه22,640
25A3کارخانه22,640
28A3کارخانه22,640
میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه24,550
12A3کارخانه24,360
14A3کارخانه23,360
16A3کارخانه23,360
18A3کارخانه23,360
20A3کارخانه23,360
22A3کارخانه23,590
25A3کارخانه23,590
میلگرد صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
14A3کارخانه23,640
16A3کارخانه23,640
18A3کارخانه23,640
20A3کارخانه23,640
22A3کارخانه23,640
25A3کارخانه23,640
میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2بنگاه تهران24,360
10A2کارخانه24,180
12A3کارخانه24,180
14A3کارخانه23,640
16A3کارخانه23,640
18A3کارخانه23,640
20A3کارخانه23,640
22A3کارخانه23,640
25A3کارخانه24,000
28A3کارخانه24,000
32A3کارخانه24,000
میلگرد کاشان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
5.5A1کارخانه25,000
6.5A1کارخانه25,000
میلگرد قائم
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
12A3کارخانه23,640
14A3کارخانه23,000
16A3کارخانه23,000
18A3کارخانه23,000
20A3کارخانه23,000
22A3کارخانه23,000
25A3کارخانه23,000
28A3کارخانه23,000
32A3کارخانه23,000
میلگرد نورد گرم سمنان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A3کارخانه25,450
10A3کارخانه24,360
12A3کارخانه23,180
14A3کارخانه24,360
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه25,270
میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
8A2کارخانه24,320
8A3کارخانه24,860
10A2کارخانه24,140
10A3کارخانه24,770
12A3کارخانه24,140
14A3کارخانه23,680
16A3کارخانه23,680
18A3کارخانه23,680
20A3کارخانه23,680
20A3کارخانه23,680
22A3کارخانه23,680
25A3کارخانه23,680
28A3کارخانه23,680
32A3کارخانه23,680
میلگرد درپاد تبریز
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
14A3کارخانه23,360
16A3کارخانه23,360
18A3کارخانه23,360
20A3کارخانه23,360
22A3کارخانه23,360
25A3کارخانه23,360
میلگرد کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
12A3کارخانه24,180
14A3کارخانه22,730
16A3کارخانه22,730
18A3کارخانه22,730
20A3کارخانه22,730
22A3کارخانه22,730
25A3کارخانه22,730
28A3کارخانه22,730
32A3کارخانه22,730
میلگرد خلیج فارس
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
14A3کارخانه22,450
16A3کارخانه22,450
18A3کارخانه22,450
20A3کارخانه22,450
22A3کارخانه22,450
25A3کارخانه22,450
28A3کارخانه22,450
میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزاستانداردمحل تحویلقیمت (تومان)
10A3کارخانه24,320
12A3کارخانه23,950
14A3کارخانه23,180
16A3کارخانه23,180
18A3کارخانه23,180
20A3کارخانه23,180
22A3کارخانه23,180
25A3کارخانه23,180
28A3کارخانه23,180
32A3کارخانه23,180

 

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد  نوعی محصول از جنس  فلزاست که کاربرد آن  افزایش مقاومت کششی پایین بتن در برابر نیروهای وارده میباشد. تولید میلگرد  در دو نوع ساده و آجدار تولید میشود. همچنین فروش میلگرد در  دو نوع شاخه و کلاف در بازار به انجام می رسد. میلگرد آجدار میلگردی است که  بر خلاف میلگرد ساده، بر روی سطح مقطع خود برآمدگی‌های فراوانی دارد و این آج ها به اشکال مارپیچ، دوکی و یا مرکب تولید میشوند.

تفاوت میلگردها ی اجدار با یکدیگر در درصد کربن، سختی و قابلیت خم‌پذیری‌ میباشد. انواع میلگرد چهار دسته می باشد که نامگذاری آن از A1 تا  A4 میباشد. که  میلگردهای  A2، A3 و A4 دارای آج هستند. کاربرد این نوع میلگرد در صنایع ساختمان سازی قابل رویت می باشد. میلگرد آجدار یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی  است که قیمت میلگرد آجدار می تواند تاثیر زیادی در مجموع قیمت ساختمان داشته باشد.

میلگرد آجدار چیست

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار

همانطور که پیش تر اشاره شد میلگرد آجدار با ۳ گرید A3 و A2  و A4 تولید می شود. که هر یک از این گروه ها خصوصیات مربوط به  خود را دارند. میلگرد A2  اصولا نیمه سخت می باشد و به علت اینکه میزان کربن در آنها کم است، خم پذیری قابل توجهی دارند. این میلگردها بیشتر جهت ساخت خاموت بکار می روند. میلگرد آجدار گروه A3 هم از نوع نیمه سخت می باشد و آج‌های این میلگرد به‌ صورت جناغی یا هفت و هشتی هستند. این محصول نسبت به نوع گروه ۲ مقاومت بالاتری دارد. 

 

این دو نوع میلگرد در شکل ظاهری آج ها و  کاربری تفاوت دارند. میلگرد A2 با عنوان میلگرد عرضی و A3میلگرد  با عنوان میلگرد طولی بکار می رود. میلگرد آجدار A2به دلیل  انعطاف‌پذیر تر بودن بیشتر نسبت به میلگرد A3 بوده ، اجازه نداریم بر روی آن جوشکاری انجام بدهیم. یلگرد نوع A4 سخت می باشد و شکل آج‌های آن به شکل مرکب می باشد .قیمت این میلگرد به دلیل اینکه سازه ها و ساختمان های ساخته شده با آن سبکتر و مستحکم تر از گروه های دیگر می باشد نسبت به A2و A3 بالاتر است.

 

روش تولید میلگرد آجدار

روش تولید میلگرد آجدار به این شکل است که  شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت بالا ذوب میشوند و سپس  توسط یک جک هیدرولیکی در ردیف‌های معینی که وجود دارد به ترتیب داخل کوره رفته و آماده نورد خواهد شد. به این ترتیب  غلتک‌های  دستگاه نورد، در ۳ مرحله با اعمال فشار و کشش لازم، فولاد را به قطرهای استاندارد می رسانند.

روش تولید میلگرد آجدار

زمانی که نورد به اتمام رسید، میلگردها به قفسه‌های نورد منتقل شده و در نهایت به استندهای آج‌زنی فرستاده میشوند. آج‌زنی کردن فولادهای  گروه A2 در مرحله نورد انجام خواهد شد؛ اما در انواع دیگر بعد از اینکه محصول خنک شود، صورت خواهد گرفت. در انتها میلگردها با طول های ۱۲ متر را برش داده و  بسته بندی میشوند و سپس به دوشکل کلاف و یا شاخه در بازار عرضه میشوند. از کاربرد های میلگرد آجدار  در ساختمان میتوانیم به استفاده در فونداسیون ساختمان که به مقاومت ساختمان کمک زیادی خواهد شد.این میلگرد از بروز ترک در پی ساختمان جلوگیری خواهد کرد.

 

کاربردها و موارد مصرف میلگرد آجدار

این دسته از میلگردها به دلیل ویژگی‌ها و خاصیت هایی که دارند، بیشتر در صنعت ساختمان‌سازی به کار می‌روند؛ اما درکل می‌توان موارد زیر را نام برد:

استفاده از میلگرد اجدار در ساخت دیوار حائل: دیوار حائل دیواری ست که فشار ایجاد شده بر اثر اختلاف تراز را تحمل میکند. این اختلاف تراز به علت خاک ریزی ، خاک برداری و یا عوامل طبیعی به وجود می آید. در صورتی که بخواهیم دیوار حائل ما مقاومت کافی داشته باشد، باید در ساخت آن از میلگرد استفاده کنیم. علاوه بر این میلگرد به چالش‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی نیز کمک میکند.

استفاده از میلگرد در ساخت دال بتنی: دال بتنی یک نوع سقف است که از بتن و میلگرد ساخته میشود. دال در اجرای عرشه، انواع پل و کف‌سازی‌ بکار میرود.

میلگرد آجدار

استفاده ازمیلگرد در نما: برای استحکام سازی نما معمولا از میلگرد استفاده می شود. کاربرد میلگرد در نما ساختمان بدین گونه است که در بخش خارجی دیواره ساختمان خراشی ایجاد می کنند و میلگرد را در راستای دیوار وارد میکنند . این خراش باعث ایجاد رابط قوی بین ملات و میلگرد می شود . در مرحله بعد سنگ را در محل مدنظرنصب می ‌کنند. همچنین از میلگرد در ساخت سقف وافل  استفاده میشود.

دیگر موارد استفاده شامل افزایش نیروی برشی، بتن‌ریزی کف سازه‌ها و دیوارها و فونداسیون را تقویت کرده و باعث افزایش مقاومت بتن می شود. علاوه‌بر این، از میلگرد آجدار می‌توان محصولات میانی تولید کرد که در افزایش مقاومت  بتن کاربرد دارند. از جمله این محصولات می‌توان به خاموت، سنجاقی، رکابی و عصایی اشاره نمود.

 

نکات مهمی که هنگام خرید میلگرد آجدار باید مدنظر داشته باشیم:

به نوع میلگرد توجه کنید:میلگرد آجدار A2  بیشتر برای مواردی به کار می رود که استحکام زیادی نیاز ندارند همچنین برای استفاده در سازه های کم ارتفاع نیز مناسب هستند. میلگرد آجدار A3 به شکل طولی در ستون یا دیوار بکار می روند. میلگرد آجدار A4 برای استفاده در اموراتی که جوشکاری دارند مناسب است و جهت کارهای صنعتی و سخت استفاده می شوند.

 

به سایز میلگرد مورد نیاز خود توجه کنید:سایز میلگرد آجدار با قطر آن متناسب است. در کشور ما، میلگردهای آجدار در سایزهای ۸ الی ۴۰ میلی متر تولید می شوند. به هزینه های حمل و نقل توجه شود: هزینه حمل ‌و نقل میلگرد به نسبت قیمت آن بیشتر است. درنتیجه سعی کنید از کارخانه ها یا کارگاه های نزدیک پروژه خود، خرید کنید.در صورتی که محل استفاده میلگرد مکانی رطوبت دار باشد، این امکان وجود دارد که میلگرد زودتر زنگ بزند. پس بهتر است از میلگردهای ضدزنگ و گالوانیزه استفاده کرد.

 

تعیین میزان مورد نیاز میلگرد آجدار

قیمت میلگرد دارای نوسانات بسیار زیادی است . قیمت میلگرد آجدار از این قضیه مستثنا نیست ، پس سعی کنید قبل از خرید از نوسانات ارزی مطلع شوید تا به نسبت بودجه خود خرید مناسب داشته باشید. قیمت فولاد جهانی نیز تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد دارد پس به این مورد هم توجه کنید. گاهی به علت کمبود محصول قیمت آن افزایش پیدا میکند.پس حتما روند بازار را بررسی کنید. قیمت میلگرد به شرکت تولید کننده نیز بستگی دارد.بنابراین، توجه کنید از چه برندی میخواهید خرید کنید.

 

دریافت پیش فاکتور: از آنجایی که خرید میلگرد هزینه های بالایی را در پی دارد. حتما قبل از پرداخت  پیش فاکتور ریز قیمت را از فروشنده دریافت کنید. میلگردها پرکاربرد ترین قطعات فولادی در صنعت ساختمان سازی می باشند. میلگردها در دو نوع ساده و آجدار در استانداردهای A1، A2، A3 و A4 به منظور افزایش مقاومت کششی بتن در اسکلت بتنی  به کار میروند. برای دریافت پیش فاکتور از فولاد نرخ می توانید با شماره تلفن 28427711 تماس بگیرید.

میلگرد یکی از مقاطع فولادی  مهم در ساخت و ساز می باشد و در سه نوع میلگرد آجدار، میلگرد ساده و میلگرد کلاف وجود دارد که از بین این سه نوع، میلگرد آجدار تقاضا زیادی نسبت به دو نوع دیگر خود دارد شناخت انواع میلگرد و کاربرد آن و علامت اختصاری میلگرد و جدول وزن و اشتال میلگرد کمک بسزایی در هنگام خرید میکند و موضوع مهم تر این که میلگرد توسط کارخانه ها مختلفی تولید می شود که از مهمترین این کارخانه ها میتوان به کارخانه ذوب آهن،  ظفر بناب،  شاهین بناب،  گلستان، میانه، فایکو و زاگرس اشاره کرد. 

 

میلگرد چیست؟

میلگرد به مقاطع فولادی گفته می‌شود که در پروژه‌ها صنعتی و ساختمان ‌سازی نقش بسزایی داشته و وظیفه آن افزایش مقاومت بتن و تقویت استحکام سازه را بر عهده دارند. میلگردها در انواع مختلفی تولید می‌شوند و به طور کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته ساده و آجدار تقسیم کرد. میلگرد آجدار بیشتر در ساختمان‌سازی و میلگرد ساده در صنایع مختلف جهت تولید ابزارآلات استفاده می‌شوند

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار همانطور که از نامش پیدا است روی سطح آن برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی دیده می‌شود. این برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها آج نام دارند. سطح مقطع میلگرد آجدار دایره‌ای شکل و توپر بوده و سطح آجدار آن به منظور چسبندگی مناسب تر بین بتن و فولاد تقویتی به این شکل طراحی شده است. طرح آج روی این میلگردها مشخصات خاصی ندارند، اما فاصله بین برآمدگی‌ها و ارتفاع آن‌ها باید طبق استانداردهای تعریف‌شده ایجاد شوند. آج‌ها می‌توانند شکل یکنواخت، مارپیچ، دوکی یا مرکب داشته باشند.

 

میلگردها آجدار را می‌توان به روش نوردگرم تولید کرد. برای این کار، اول شمش فولادی با پایه کربن را تا دمای سرخ شدن داغ کرده تا ذوب شود. سپس این فولاد مذاب را در داخل قالب‌ها باریک و گرد می‌ریزند تا سطح مقطع طولی و عرضی شمش کاهش یافته و محصول نهایی شکل مورد نظر را به خود بگیرد. طی مراحلی می‌توان با عبوردادن میلگرد از چندین غلطک، سطح آن را آجدار ساخت. در نهایت مقاطع فولادی ساخته‌ شده را به طول‌های متغیر برش داده و به مرحله کنترل کیفی منتقل ‌سازند.

 

ویژگی‌ها و مزایای میلگرد آجدار چیست؟

میلگردهای آجدار این قابلیت را دارند که بدون ترک خوردگی یا شکست، تا ۱۸۰ درجه خم شوند. ویژگی ساختاری آن امکان جوش دادن آن‌ها با فلاش الکتریکی جوش قوسی و لب به لب را می دهدو سطح آجدار این مقاطع فولادی، پیوستگی بهتر با سیمان ایجاد و تاب‌ آوری کلی سازه را افزایش می‌دهد. میلگردهای آجدار  معمولاً از فولاد حرارت‌دیده ساخته می‌شوند که آن‌ها را در برابر زنگ‌زدگی مقاوم می کند. 

میلگرد آجدار

 

انواع میلگرد آجدار

میلگردها در کشورهای مختلف بر اساس استانداردهای متفاوت طبقه‌بندی می‌شوند. در کشور ما نیز می‌توان انواع میلگرد آجدار را در دسته‌های زیر قرار داد:

میلگرد آجدار استاندارد A2 :خواص سختی‌پذیری و قابلیت شکل‌پذیری آن به شکل قابل توجهی بالا بوده و به دلیل کم بودن عنصر کربن در آلیاژ آن، قابلیت خم‌ پذیری بالایی نیز دارد که در خاموت‌زنی و مصارف ساختمانی از آن‌ها استفاده می‌شود.

 

میلگرد آجدار استاندارد A3: تُرد و سخت بوده و آج‌های آن به شکل جناغی و پیچیده می باشد. این نوع میلگرد، مناسب‌ ترین میلگرد آجدار در ساختمان‌ سازی است. جوشکاری بر روی میلگرد آجدار A3 ممنوع بوده و در سازه‌هایی که دارای تغییر شکل هستند، نباید از آن‌ استفاده کرد.

 

میلگرد آجدار استاندارد A4: جدید ترین استاندارد در انواع میلگرد آجدار بوده که آج‌های آن به شکل مرکب تعبیه شده‌ است. استفاده ز میلگرد آجدار A4 می تواند وزن سازه را کاهش دهد

 

 

میلگرد آجدار چه تفاوتی با میلگرد ساده دارد؟

میلگرد ساده از فولاد نرم تشکیل شده و سطح صافی دارد. این نوع میلگرد دارای استاندارد A1 بوده و عمدتا برای اهدافی مانند جوشکاری و آهنگری یا تولید ابزارآلات مختلف به کار می ‌رود. این در حالی است که میلگرد آجدار روی سطح خود دارای آج بوده و در سازه‌هایی مانند پل‌ها و سایر سازه‌های سنگین استفاده می ‌شود.

از میلگردها در صنایع ساختمانی و صنعتی استفاده می‌کنند. تفاوتشان در ترکیبات شیمیایی‌ بوده و بسته به نیاز صنعت می‌توان این ترکیبات را افزایش و کاهش داد  میلگردهای آجدار تنها در صنایع ساختمان سازی کاربرد دارند. در واقع این نوع میلگرد در بتن فرو می‌رود و آج آن باعث استحکام بیشتر در بتن می‌شود. این میلگردها در سایزهای 5 الی 32 و در صورت سفارشی بودن  تولید سایز بالاتری نیز امکان پذیر است. هر کدام از این میلگردها دارای 4 گرید A1، A2، A3، A4 تولید می‌شوند که هر چه عدد این گرید بالاتر رود، استحکام کششی فولاد بالاتر رفته و مقاومت آن نیز بیشتر می‌شود.

میلگرد آجدار

میلگرد یک مقطع فولادی توپر است که کاربرد زیادی در بتن‌ریزی ساختمان‌ها دارد؛ این پروفیل ساختمانی به سبب اینکه دارای مقاومت کششی زیادی است، گزینه‌ای مناسب برای جبران ضعف‌های بتن به‌ حساب می‌آید و همین دلیل، استفادهٔ فراوان آن را در پروژه‌های ساخت‌وساز توجیه می‌شود.  این محصول از جهت شکل ظاهری به دو دستهٔ کلی میلگرد ساده و آجدار تقسیم می‌شود، نمونهٔ آجدار به سبب اینکه درگیری بیشتری با بتن پیدا می‌کند و خاصیت ضد سایش دارد، بیشتر از مدل‌های دیگر موردتوجه قرار می‌گیرد.

 

ویژگی‌ها میلگرد آجدار چیست ؟

مقطع فولادی آجدار که در حال بررسی آن هستیم به‌ طورکلی عناصر شیمیایی زیر را در خود جای‌ داده است. در ادامه به بیان ویژگی میلگرد آجدار چیست می پردازیم:

کربن

سیلیسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

این میلگردها مقاومت کششی بین 350 تا 600 مگا پاسکال دارند و حداقل افزایش طول نسبی آن‌ها نیز متغیر بین 10 تا 18 واحد است؛ همچنین زاویهٔ خمش آن‌ها در برخی مدل‌ها 90 و در برخی دیگر برابر با 180 درجه است. لازم به ذکر است که وزن این مقاطع باتوجه‌ به اینکه از کدام کارخانه تولید شده باشند، متفاوت خواهد بود و پیشنهاد ما این است که برای احتساب آن، به سراغ جداول وزنی‌ای بروید که از طرف تولیدکنندگان معرفی می‌شوند.

گفتنی است که وزن این مقاطع از جهات گوناگونی حائز اهمیت است؛ برای مثال، عاملی مناسب برای تعیین نرخ آن‌هاست یعنی اگر قصد داشته باشیم که قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان یا هر کارخانهٔ دیگری را بررسی کنیم، باید به وزن نهایی این محصولات دسترسی داشته باشیم.

میلگرد آجدار

 

ابعاد ظاهری میلگرد آجدار چیست ؟

احتمالاً تابه‌حال شنیده‌اید که یک کارشناس آهن‌آلات عدد خاصی را در کنار نام این محصول قرار می دهد؛ مثلاً وزن میلگرد 8 آجدار یا قیمت میلگرد آجدار 18. این عددها که در کنار نام این محصول قرار می‌گیرند، اشاره به سایز کلی آن دارد. گفتنی است که کارخانه‌های تولیدکننده می توانند که این مقاطع را در سایزهای گوناگونی تولید کنند؛ به بیان دقیق‌تر، این محصولات در دو شکل شاخه‌ای و کلاف در ابعاد 5.5 تا 40 میلی‌متر تولید می‌شوند.

 

کاربردهای میلگرد آجدار چیست ؟

میلگرد آجدار بیشتر در ساختمان‌سازی و ساخت بتن مسلح به کار می‌رود. بتن به تنهایی در برابر نیروهای کششی شکننده است و به همین دلیل، میلگرد آجدار به آن اضافه می‌شود. به ترکیب بتن و میلگرد آجدار، بتن مسلح می‌گویند. آجهای روی این نوع میلگرد سبب افزایش میزان درگیری بتن و میلگرد شده و عمر سازه بتنی را بالا می‌برد

 

انواع میلگرد آجدار چیست ؟

کی از ساده‌ ترین راه‌ها برای رسیدن به مدل این مقاطع فولادی، بررسی  میلگرد آجدار و تطبیق آن با جدول‌های استاندارد این محصولات می باشد. البته روش‌های دقیق‌تری هم مانند انجام تست آلیاژی برای تعیین انواع این محصولات وجود دارد. گفتنی است که ما در ادامهٔ این بخش، به بیان ویژگی‌هایی می‌پردازیم که در تعیین انواع این مقاطع تأثیرگذار هستند

میلگرد آجدار

میلگرد A1 : سطح آن صاف بوده و مقاومت تسلیم ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن نیز ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است این نوع به میلگرد داکتیل شناخته می شود و جهت کارهای آهنگری و خمکاری مناسب می باشد

 

میلگرد A2 یا میلگرد آجدار 340: از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. این دسته از مقاطع با علامت A2 در جدول استاندارد  شناخته شده اند و از جهت ظاهری، دارای آج‌های مارپیچی هستند.  این دسته از محصولات شکننده‌ تر از باقی انواع میلگردها به‌حساب می‌آیند و برای اهدافی مانند جوشکاری چندان مناسب نیستند.

لازم به ذکر است حداقل مقاومت کششی در این دسته از مقاطع 340، حداقل تنش تسلیم 500، حداقل ازدیاد طول نسبی 18 و زاویه خمش 180 درجه است.در ادامهٔ بیان ویژگی‌های این محصول باید بگوییم که درصد کربن کمی دارد و همین مسئله باعث افزایش انعطاف و شکل‌پذیری آن می‌شود؛ در نتیجه، از این مقاطع در ساخت انواع خاموت و آرماتورهای دیگر استفاده می‌شود.

 

میلگرد A3 یا میلگرد آجدار 400: میلگرد A3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از بین میلگردهای آجدار میلگرد A3 بیشترین کاربرد را در ساخت و ساز دارد.این دسته از مقاطع دارای آج‌های جناغی شکل هستند و مانند مدل قبلی در دسته‌ی گزینه‌های نیمه‌ سخت قرار می‌گیرند. دربارهٔ ویژگی‌های این مقطع باید گفت که حداقل مقاومت کششی آن 400، حداقل تنش تسلیم آن 600، حداقل ازدیاد طول نسبی 16 و زاویه خمش آن مانند مدل قبلی 180 است.

 

میلگرد A4 یا میلگرد آجدار 500: دارای آج مرکب است. میلگرد آجدار 500 و 520 را میلگرد A4 می نامند. آج عرضی در دو طرف آج طولی به صورت مارپیچ و یا هفت هشت قرار می گیرند. میزان خمش و شکل پذیری آن همانند میلگرد A3 است. این دسته از میلگردها با آج‌های مرکب ساخته می‌شوند و همین مسئله، یک وجه تمایز مناسب برای تشخیص آن‌ها به‌حساب می‌آید. گفتنی است که به سبب میزان کربن بیشتر در این دسته از محصولات، سختی آن‌ها به‌مراتب از دو نوع قبلی بیشتر است و همین مسائل باعث می‌شود که  جزو میلگردهای سخت به‌حساب بیایند.

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار جناقی: میلگرد جناقی از جمله  مصالح ساختمانی هستند که در ساختمان سازی و در قسمت های مختلف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این میلگردها دارای استحکام بالایی هستند که سبب ایمنی ساختمان‌ها می شوند. از جمله میلگردهای پر استفاده در صنعت ساختمان سازی می‌توان به انواع میلگرد A3 آج جناقی اشاره کرد که سبب شده بازار خرید آن‌ها همواره پرتقاضا باشد.

 

میلگرد آجدار کلاف: همان‌گونه که از نام این محصول مشخص است، این نوع میلگرد به‌ صورت کلاف مانند به بازار عرضه می‌شود و نسبت به میلگردهای شاخه‌ای از انعطاف بیشتری برخوردار است. میلگرد کلاف به دو صورت ساده و آجدار در بازار موجود می‌باشد، که معمولا قیمت میلگرد کلاف آجدار بالاتر از نوع ساده آن است. هر کلاف میلگرد به‌طور معمول 2200 کیلوگرم وزن و 850 میلی‌متر قطر دارد. در ایران اکثر کلاف‌های میلگرد آجدار با گرید A2 و A3 تولید می‌شوند.

میلگرد کلاف نوعی میلگرد بسیار بلند است و به دلیل طول زیاد آن امکان بسته‌بندی آن به صورت شاخه‌ای وجود ندارد و به همین سبب آن را به صورت کلاف می‌پیچند. معمولا کلاف برای میلگردهای با ضخامت خیلی کم و حداکثر تا ۱۲ میلی متر صورت می‌گیرد که به صورت نورد گرم تولید شده باشند. از جمله کاربردهای میلگرد کلاف می‌توان به ساختمان‌سازی سیم بکسل، سیم خاردار، خرپا، زنجیر فلزی، صنایع فنرسازی، مفتول خوش تراش و غیره اشاره کرد.

میلگرد آجدار

ویژگی‌های میلگرد آجدار چیست ؟

حداقل مقاومت کششی 500 مگاپاسکال

حداقل تنش تسلیم 600 مگاپاسکال

حداقل افزایش طول نسبی 16 واحد

زاویه ی خمش 90 درجه

خالی‌ از لطف نیست اگر بدانید که سازه‌های ساخته‌ شده با این دسته از میلگردها وزن کمتری در مقایسه با ساختمان‌های دیگر دارد و همین نکته باعث می‌شود که از این دسته محصولات در برج‌ها و سازه‌های مرتفع استفادهٔ بیشتری بشود. علاوه بر این، نرخ این محصولات به سبب ترکیبات شیمیایی تا حدودی بیشتر از سایر محصولات موجود در بازار است، بنابراین قیمت میلگرد آجدار 10 مرکب بیشتر از قیمت میلگرد 8 آجدار یا 10 آجدار مارپیچ یا جناغی خواهد بود.