قیمت میلگرد استیل (امروز)

میلگرد استیل آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
سایزآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6304L6 متریکیلوگرم1403/2/8254,680
8304L6 متریکیلوگرم1403/2/8254,680
10304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
12304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
14304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
20304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
25304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
30304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
40304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
50304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
55304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
60304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
65304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
80304L6 متریکیلوگرم1403/2/8250,000
میلگرد استیل آلیاژ 316
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
سایزآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
5316L6 متریکیلوگرم1403/2/8359,700
10316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
12316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
14316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
15316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
20316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
25316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
28316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
30316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
40316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
45316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
50316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
55316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
60316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
65316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
70316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
80316L6 متریکیلوگرم1403/2/8348,180
85316L6 متریکیلوگرم1403/2/8365,080
90316L6 متریکیلوگرم1403/2/8367,930
120316L6 متریکیلوگرم1403/2/8408,090
130316L6 متریکیلوگرم1403/2/8408,090