قیمت ناودانی (امروز)

ناودانی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
86 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,360
106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450
126 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450
146 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450
166 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450
ناودانی شکفته
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
66 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,550
66 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,640
86 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,450
86 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,180
106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,450
106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,180
126 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,640
146 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,640
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2927,190
ناودانی فولاد البرز ایرانیان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2927,270
1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,730
1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2928,640
2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2931,360
ناودانی هموزن اروپا
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
2812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2950,910
2612 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2950,910
812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2928,180
1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2927,730
1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2927,730
1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2928,180
1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2928,180
1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2936,360
2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,180
2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2945,450
2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2931,820
ناودانی اروپا
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
46 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2958,180
56 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2960,910
812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2959,090
1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2962,730
2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2959,090
2612 متریکیلوگرم-1403/2/2962,730
2812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2959,550
3012 متریکیلوگرم-1403/2/2962,730
3212 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2965,450
3512 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2969,090
3812 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2969,090
4012 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2966,820
656 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2959,090
ناودانی فولاد تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
66 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,450
66 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,640
66 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,360
86 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,180
86 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,090
106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,090
106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,090
106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,090
ناودانی فولاد فراد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
86 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450
106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,450