قیمت نبشی استیل (امروز)

 

میلگرد استیل آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/20 )
سایزآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6304L6 متریکیلوگرم1402/12/20198,300
8304L6 متریکیلوگرم1402/12/20198,300
10304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
12304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
14304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
20304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
25304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
30304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
40304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
50304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
55304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
60304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
65304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
80304L6 متریکیلوگرم1402/12/20193,580
میلگرد استیل آلیاژ 316
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/20 )
سایزآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
5316L6 متریکیلوگرم1402/12/20298,790
10316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
12316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
14316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
15316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
20316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
25316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
28316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
30316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
40316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
45316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
50316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
55316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
60316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
65316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
70316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
80316L6 متریکیلوگرم1402/12/20287,160
85316L6 متریکیلوگرم1402/12/20304,210
90316L6 متریکیلوگرم1402/12/20307,080
120316L6 متریکیلوگرم1402/12/20347,620
130316L6 متریکیلوگرم1402/12/20347,620