قیمت نبشی (امروز)

نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
70*7076 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,090
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,820
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,360
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,450
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,360
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,180
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,360
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,180
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,360
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,180
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,360
100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,910
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,000
120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,910
120*120126 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,000
150*1501512 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2946,820
نبشی شکفته
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,820
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,820
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,550
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,640
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,550
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,640
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,550
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,640
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,550
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,730
100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,640
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,820
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,180
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,180
60*6056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,450
70*70612 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,730
70*7076 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,820
70*70712 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,640
80*80812 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,550
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2927,420
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2927,320
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2927,220
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
30*3036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,140
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
80 *8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,180
70*70712 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2926,450
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,820
150*1501512 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2946,820
140*1401412 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2941,550
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,910
120*120126 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
40*402.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,730
30*3026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,910
نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
60*6036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2926,550
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
60*6056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2925,640
نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,550
نبشی نستا
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,360
30*3026 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,550
30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
40*4036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,450
40*4046متری سبککیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,640
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
60*6056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,550
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,550
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
60*6056 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,550
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,270
نبشی اشتهارد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
120*120126 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2924,910
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,640
100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,180
120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2925,550
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2924,360
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2923,450
نبشی شکفته
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/9 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
80*80812 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/922,640
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
25*252.56 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2628,450