قیمت ورق آجدار (امروز)

ورق آجدار 3
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2245,410
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2245,410
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2246,330
ورق آجدار 4
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2247,250
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2246,330
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2246,330
1000فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2247,270
ورق آجدار 5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2247,250
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2247,250
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2252,850
1000فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2247,270
ورق آجدار 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
2000*1000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2239,680
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2249,130
ورق آجدار 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1250فولاد مبارکهرولبنگاه اصفهان1402/12/2235,410
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2243,990
ورق آجدار 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1250فولاد مبارکهرولبنگاه اصفهان1402/12/2234,960
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/12/2243,990