قیمت ورق استیل صنعتی (امروز)

 

ورق استیل صنعتی 304
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.31250304شیتکیلوگرم1403/2/8213,270
0.31250*2500304شیتکیلوگرم1403/2/8213,270
0.41250304رولکیلوگرم1403/2/8208,180
0.41000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8208,180
0.41000304رولکیلوگرم1403/2/8208,180
0.41000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8208,180
0.51250304رولکیلوگرم1403/2/8193,710
0.51000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8168,220
0.51250*2500304شیتکیلوگرم1403/2/8194,620
0.51000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8168,250
0.61250*2500304شیتکیلوگرم1403/2/8194,640
0.61250304رولکیلوگرم1403/2/8194,640
0.61000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8194,640
0.61000304رولکیلوگرم1403/2/8194,640
0.71250304رولکیلوگرم1403/2/8194,640
0.71000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8194,640
0.81250*2500304شیتکیلوگرم1403/2/8194,640
0.81250304رولکیلوگرم1403/2/8194,640
0.81000*2000304شیتکیلوگرم1403/2/8194,640
0.81000304رولکیلوگرم1403/2/8194,640
ورق استیل صنعتی 304L
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.31000304Lرولکیلوگرم1403/2/8213,270
11500304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,560
11250304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,560
11500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,560
11250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,290
11000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,110
11000304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,110
1.251500*3000304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,650
1.251250304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,300
1.251250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,300
1.251000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,480
1.251000304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,560
1.51000304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,560
1.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,560
21500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,570
21250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8190,010
21000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8190,250
21000304Lرولکیلوگرم1403/2/8190,250
2.51250304Lرولکیلوگرم1403/2/8195,910
2.51500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8202,340
2.51500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8202,340
2.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8190,070
2.51000304Lرولکیلوگرم1403/2/8190,070
31500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,350
31500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,350
31500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,350
31250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8195,020
31000304Lرولکیلوگرم1403/2/8190,340
41500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8200,270
41500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8200,270
41500304Lرولکیلوگرم1403/2/8202,090
41250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8193,910
41250304Lرولکیلوگرم1403/2/8193,910
41000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8190,270
41000304Lرولکیلوگرم1403/2/8190,270
51500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8203,820
51500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8203,820
51500304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,270
51250304Lرولکیلوگرم1403/2/8196,730
51000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8189,550
51000304Lرولکیلوگرم1403/2/8189,550
61500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,270
61500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,270
61500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,270
61500304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,550
61250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8197,640
61250304Lشیتکیلوگرم1403/2/8195,730
61000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8190,270
61000304Lرولکیلوگرم1403/2/8190,270
81500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8194,710
81500304Lرولکیلوگرم1403/2/8194,820
81250304Lرولکیلوگرم1403/2/8201,820
81500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8194,640
81000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,090
81000304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,090
101250304Lرولکیلوگرم1403/2/8199,940
101500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8191,140
101250*2500304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,890
101000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8199,950
121500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8194,470
121500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8195,030
121000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8213,360
151500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8196,930
151500*6000304Lرولکیلوگرم1403/2/8196,930
151000*2000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8194,730
201500*6000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8217,840
201500*3000304Lشیتکیلوگرم1403/2/8217,490
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
11500316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,220
11250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,490
11250316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,490
11000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,490
11000316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,490
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8311,580
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8311,580
1.51250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8311,580
1.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8311,580
1.51000316Lرولکیلوگرم1403/2/8311,580
21500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8313,640
21250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,450
21000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8308,640
21250316Lرولکیلوگرم1403/2/8311,360
2.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8313,640
2.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8308,180
2.51000316Lرولکیلوگرم1403/2/8308,180
31500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8305,640
31000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,450
31500316Lرولکیلوگرم1403/2/8305,640
31000316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,510
41500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,450
41500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,450
41250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,450
41000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8307,730
51500*6000316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,090
51500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,090
51500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,090
51250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8310,000
51250316Lرولکیلوگرم1403/2/8310,000
61500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8314,640
61500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8314,640
61250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8315,450
61250316Lشیتکیلوگرم1403/2/8314,550
61000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8314,550
61000316Lرولکیلوگرم1403/2/8315,450
81500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8316,820
81500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8316,820
81250*2500316Lشیتکیلوگرم1403/2/8314,550
81000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8316,360
101500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8312,000
101500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8312,000
101000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8290,820
101000316Lرولکیلوگرم1403/2/8331,730
101500316Lرولکیلوگرم1403/2/8312,450
121500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8327,640
121500316Lرولکیلوگرم1403/2/8327,050
151500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8327,640
151500*3000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8327,640
151000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8335,820
201500*6000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8287,640
201000*2000316Lشیتکیلوگرم1403/2/8295,820
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1.51500*3000321شیتکیلوگرم1403/2/8327,550
1.51250*2500321شیتکیلوگرم1403/2/8327,550
31000*2000321شیتکیلوگرم1403/2/8328,000
51500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8318,450
51000*2000321شیتکیلوگرم1403/2/8318,450
61500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8318,450
81500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8318,450
101500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8336,910
121500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8336,910
141500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8336,910
201500*6000321شیتکیلوگرم1403/2/8336,910
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
21500*3000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5372,450
21000*2000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5368,180
31500*3000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5370,640
31000*2000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5370,640
61500*6000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5370,640
101500*6000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5383,640
121500*6000309Sشیتکیلوگرم1403/2/5383,730
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
11250310Sرولکیلوگرم1403/2/5608,310
21000*2000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5608,310
21000310Sرولکیلوگرم1403/2/5608,310
31000*2000310Sرولکیلوگرم1403/2/5608,310
31500310Sرولکیلوگرم1403/2/5608,310
41500*6000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
41500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
41000*2000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
51500*6000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
51500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
51000*2000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
51500310Sرولکیلوگرم1403/2/5603,640
61500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
61000*2000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5603,640
101500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5613,000
151500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5613,000
201500*6000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5612,930
201500*3000310Sشیتکیلوگرم1403/2/5612,930
201500310Sرولکیلوگرم1403/2/5612,930
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )
ضخامتسایزاستانداردحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.31250*2500430شیتکیلوگرم1403/2/5116,420
0.31000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5116,420
0.41000430رولکیلوگرم1403/2/5116,420
0.51000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5116,420
0.61000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5114,560
0.61220*2440430شیتکیلوگرم1403/2/5114,560
0.71000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5114,560
0.71000430رولکیلوگرم1403/2/5114,560
0.81000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5114,550
11000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5113,650
1.21250*2500430شیتکیلوگرم1403/2/5115,550
1.21000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5115,550
1.51000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5115,550
21250*2500430شیتکیلوگرم1403/2/5115,560
21000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5115,560
21000430رولکیلوگرم1403/2/5115,560
21220*2440430شیتکیلوگرم1403/2/5115,560
31500*3000430شیتکیلوگرم1403/2/5115,560
31000*2000430شیتکیلوگرم1403/2/5115,560
31500430رولکیلوگرم1403/2/5115,560