قیمت ورق استیل (امروز)

ورق استیل آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/14 )
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.31000304Lرولکیلوگرم1402/12/14185,870
11500304Lرولکیلوگرم1402/12/14172,950
11250304Lرولکیلوگرم1402/12/14174,790
11500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,280
11250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14168,370
11000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14168,180
11000304Lرولکیلوگرم1402/12/14168,180
1.251500*3000304Lرولکیلوگرم1402/12/14173,050
1.251250304Lرولکیلوگرم1402/12/14172,690
1.251250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,020
1.251000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,200
1.251000304Lرولکیلوگرم1402/12/14169,280
1.51000304Lرولکیلوگرم1402/12/14172,950
1.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,280
21500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,300
21250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14166,060
21000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14165,390
21000304Lرولکیلوگرم1402/12/14165,390
2.51250304Lرولکیلوگرم1402/12/14175,690
2.51500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14172,090
2.51500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14172,090
2.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14171,630
2.51000304Lرولکیلوگرم1402/12/14171,630
31500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,070
31500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,070
31500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,070
31250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14174,790
31000304Lرولکیلوگرم1402/12/14170,980
41500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14170,000
41500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14170,000
41500304Lرولکیلوگرم1402/12/14171,840
41250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14173,670
41250304Lرولکیلوگرم1402/12/14173,670
41000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14173,670
41000304Lرولکیلوگرم1402/12/14173,670
51500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14173,580
51500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14173,580
51500304Lرولکیلوگرم1402/12/14168,990
51250304Lرولکیلوگرم1402/12/14171,930
51000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14172,940
51000304Lرولکیلوگرم1402/12/14172,940
61500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14168,990
61500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14168,990
61500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14168,990
61500304Lرولکیلوگرم1402/12/14169,270
61250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14177,430
61250304Lشیتکیلوگرم1402/12/14175,510
61000304Lرولکیلوگرم1402/12/14176,420
61000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14176,420
81500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,890
81500304Lرولکیلوگرم1402/12/14170,000
81250304Lرولکیلوگرم1402/12/14180,280
81500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14169,820
81000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14177,520
81000304Lرولکیلوگرم1402/12/14177,520
101250304Lرولکیلوگرم1402/12/14180,680
101500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14174,550
101250*2500304Lشیتکیلوگرم1402/12/14176,950
101000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14177,010
121500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14182,500
121500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14183,060
121000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14192,390
151500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14185,890
151500*6000304Lرولکیلوگرم1402/12/14174,880
151000*2000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14176,330
201500*6000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14185,890
201500*3000304Lشیتکیلوگرم1402/12/14176,370
ورق استیل آلیاژ 316
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/14 )
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
11500316Lرولکیلوگرم1402/12/14256,180
11250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
11250316Lرولکیلوگرم1402/12/14274,530
11000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
11000316Lرولکیلوگرم1402/12/14274,530
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
1.51250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
1.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14274,530
1.51000316Lرولکیلوگرم1402/12/14274,530
21500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
21250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14272,020
21000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14270,180
21250316Lرولکیلوگرم1402/12/14272,940
2.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
2.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
2.51000316Lرولکیلوگرم1402/12/14271,100
31500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14268,990
31000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14275,690
31500316Lرولکیلوگرم1402/12/14268,990
31000316Lرولکیلوگرم1402/12/14275,740
41500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,510
41500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,510
41250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14273,850
41000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
51500*6000316Lرولکیلوگرم1402/12/14266,150
51500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,150
51500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,150
51250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14264,220
51250316Lرولکیلوگرم1402/12/14271,560
61500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,150
61500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14266,150
61250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14270,640
61250316Lشیتکیلوگرم1402/12/14270,640
61000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14270,640
61000316Lرولکیلوگرم1402/12/14271,560
81500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
81500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14271,100
81250*2500316Lشیتکیلوگرم1402/12/14277,070
81000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14277,070
101500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14268,990
101500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14278,170
101000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14284,310
101000316Lرولکیلوگرم1402/12/14284,310
101500316Lرولکیلوگرم1402/12/14278,620
121500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14281,100
121500316Lرولکیلوگرم1402/12/14276,850
151500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14281,100
151500*3000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14281,100
151000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14289,360
201500*6000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14281,100
201000*2000316Lشیتکیلوگرم1402/12/14289,360
ورق استیل آلیاژ 321
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/14 )
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1.51500*3000321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
1.51250*2500321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
31000*2000321شیتکیلوگرم1402/12/14257,160
51500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
51000*2000321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
61500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
81500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14238,810
101500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14243,210
121500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14243,210
141500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14243,210
201500*6000321شیتکیلوگرم1402/12/14243,210
ورق استیل آلیاژ 430
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/14 )
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1.5عرض 1000430رولکیلوگرم1402/12/14107,430
1.5عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/14107,430
1.2عرض 1000430رولکیلوگرم1402/12/14107,430
0.8عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/14105,520
0.8عرض 1000430رولکیلوگرم1402/12/14105,620
0.7عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/14105,520
0.6عرض 1000430رولکیلوگرم1402/12/14105,520
0.3عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/14105,560
0.31250*2500430شیتکیلوگرم1402/12/14105,560
0.31000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14105,560
0.41000430رولکیلوگرم1402/12/14105,560
0.51000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14105,560
0.61000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14105,520
0.61220*2440430شیتکیلوگرم1402/12/14105,520
0.71000430رولکیلوگرم1402/12/14105,520
0.71000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14105,520
0.81000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14105,510
11000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,360
1.21250*2500430شیتکیلوگرم1402/12/14107,430
1.21000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,430
1.51000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,440
21250*2500430شیتکیلوگرم1402/12/14107,450
21000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,450
21000430رولکیلوگرم1402/12/14107,450
21220*2440430شیتکیلوگرم1402/12/14107,450
31500*3000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,450
31000*2000430شیتکیلوگرم1402/12/14107,450
31500430رولکیلوگرم1402/12/14107,450
ورق استیل آلیاژ 430
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
2عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/1102,860
1عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/1108,280
0.6عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/1100,940
0.5عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/1100,970
0.5عرض 1000430رولکیلوگرم1402/12/1100,970
0.4عرض 1250430رولکیلوگرم1402/12/1100,970