قیمت ورق اسید شوئی (امروز)

 

ورق اسید شوئی ST37
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/23 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ST375رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,830
ST375رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,830
ST373رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,000
ST374.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,830
ST373.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2352,290
ST373رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,000
ST374.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,540
ST374رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,540
ST373.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,380
ST374رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,540
ST372.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2348,170
ST372.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2348,170
ST373.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,000
ST373.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,000
ST372رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,080
ST372رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,080
ST374رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,730
ST374رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,730
ST374.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST374.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST375رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST375رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST373رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST373رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
ST372.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2349,540
ST372.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2349,540
ST372رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,460
ST372رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,460
ورق اسید شوئی W22
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/23 )
استانداردضخامتحالتسایزبرندمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
W225رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W225رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W224.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W224.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,180
W224رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,180
W224رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,180
W223.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W223.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W223رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W223رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2350,920
W222.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2348,990
W222.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2348,990
W222رول1250فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,820
W222رول1000فولاد غرببنگاه تهران1402/12/2349,820
W225رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W225رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W224.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W224.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W224رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2348,900
W224رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2348,900
W223.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
W223.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,560
W223رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W223رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2351,840
W222.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,000
W222.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,000
W222رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,460
W222رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران1402/12/2350,460