قیمت ورق روغنی (امروز)

 

ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرنداستانداردمحل تحویلحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2946,180
0.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2946,180
0.71000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
0.71250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
0.81000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,730
0.81250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
0.61000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180
0.61250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180
0.91000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,270
0.91250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,270
11000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,450
11250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,450
1.251000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,910
1.251250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,910
1.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,450
1.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2943,450
21000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
21250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
ورق روغنی هفت الماس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرنداستانداردمحل تحویلحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.71000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
11000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
11250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
1.251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
1.251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
1.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
1.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
21000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180
21250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180
ورق روغنی فولاد غرب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرنداستانداردمحل تحویلحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.41000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,640
0.71000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.71250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.81000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.81250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
0.61000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.61250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.91000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
0.91250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
1.21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
1.21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,450
11000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
11250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2941,910
1.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
1.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2942,820
21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180
21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول1403/2/2944,180