قیمت ورق سیاه (امروز)

ورق سیاه 2

[table “42” not found /]

ورق سیاه 3

[table “43” not found /]

ورق سیاه 4

[table “44” not found /]

ورق سیاه 5

[table “45” not found /]

ورق سیاه 6

[table “46” not found /]

ورق سیاه 8

[table “47” not found /]

ورق سیاه 10
ورق سیاه 2
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2337,070
1250فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2335,690
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2338,440
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2337,520
ورق سیاه 3
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,900
1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2339,630
1250فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,350
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2340,140
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,900
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,680
2500*1250فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,630
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2340,140
ورق سیاه 4
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,900
1250فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2337,710
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,900
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2339,630
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,450
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2337,710
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,630
ورق سیاه 5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2343,400
1000فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2344,040
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2339,960
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2340,600
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2341,700
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2340,600
ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2343,400
1000فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2344,040
1250فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2342,430
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2340,600
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2342,160
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2341,970
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/11/2341,510
ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2341,970
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2340,600
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2342,160
2000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2343,400
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2341,700
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2341,970
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/11/2341,510
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2342,160
ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2339,360
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,440
12000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2339,540
6000*1000گیلانشیتبنگاه تهران1402/11/2335,230
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران1402/11/2332,800
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2337,520
6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران1402/11/2335,230
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2339,860
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,360
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2337,980
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/11/2339,180
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2338,170
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2339,540
ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/11/2339,360
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,440
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2334,310
12000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2335,230
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران1402/11/2330,960
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,970
6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران1402/11/2331,510
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2339,860
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,360
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2337,070
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/11/2339,180
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2334,310
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2335,230
ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/11/2338,440
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2335,230
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران1402/11/2330,960
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2331,060
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,970
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/11/2339,860
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/11/2339,860
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2336,150
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2337,070
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/11/2339,180
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2335,230
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2336,150
ورق سیاه 20
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,260
6000*1000نورد اصفهانفابریککارخانه1402/11/2328,350
6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2331,510
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2328,720
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2329,450
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,450
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2331,510
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2332,620
ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,260
6000*1000نورد اصفهانفابریککارخانه1402/11/2328,350
6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
12000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,330
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2328,720
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2329,450
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,450
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,330
ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*1000نورد اصفهانفابریککارخانه1402/11/2328,350
6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران1402/11/2328,720
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2329,180
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,820
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2330,090
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,150
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,330
ورق سیاه 35
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2329,180
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,820
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2330,090
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,160
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,330
ورق سیاه 40
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*1250کاویانفابریککارخانه1402/11/2329,180
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,830
6000*1500کاویانفابریککارخانه1402/11/2330,090
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,160
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,180
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,150
ورق سیاه 45
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2328,440
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2329,450
ورق سیاه 50
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,090
12000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2331,330
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2330,090
ورق سیاه 60
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2333,350
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2334,310
ورق سیاه 70
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/23 )
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/11/2333,350
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/2334,320
ورق سیاه 80
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/11/134,780
ورق سیاه 12
سایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ قیمت (تومان)
1500فولاد مبارکهرولکارخانه1402/10/1334,500
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1402/10/1335,230
12000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/10/1333,070
12000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/10/1334,040
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران1402/10/1330,600
6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران1402/10/1330,600
6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران1402/10/1331,510
6000*1500کاویانفابریکبنگاه تهران1402/10/1334,680
6000*1500فولاد مبارکهفابریککارخانه1402/10/1335,230
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/10/1336,150
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1402/10/1335,230
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/10/1333,070
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/10/1334,040
6000*1500فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران1402/10/436,420
6000*2000اکسین اهوازفابریککارخانه1402/10/433,350
6000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/10/434,680
ورق سیاه 15

[table “49” not found /]

ورق سیاه 20

[table “50” not found /]

ورق سیاه 25

[table “51” not found /]

ورق سیاه 30

[table “52” not found /]

ورق سیاه 35

[table “53” not found /]

ورق سیاه 40

[table “54” not found /]

ورق سیاه 45

[table “55” not found /]

ورق سیاه 50

[table “56” not found /]

ورق سیاه 60

[table “57” not found /]

ورق سیاه 70

[table “58” not found /]

ورق سیاه 80

[table “59” not found /]