قیمت ورق ضد سایش (امروز)

ورق ضد سایش 10
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ضد ساییش102000*6000چینیشيتبنگاه تهران1402/12/9129,490
ورق ضد سایش 12
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ضد ساییش122000*6000چینیشيتبنگاه تهران1402/12/9131,410
ورق ضد سایش 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ضد ساییش152000*6000چینیشيتبنگاه تهران1402/12/9131,410
ورق ضد سایش 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ضد ساییش252000*6000چینیشيتبنگاه تهران1402/12/9131,410