قیمت ورق گالوانیزه (امروز)

 

ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
2.51000شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2959,090
2.51250شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2959,090
21000شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2952,730
21250شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2952,730
31250شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2972,730
31000شهریار تبریزرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2972,730
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.41000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,910
0.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.71000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.71250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.81000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.81250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.61000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
0.61250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
0.91000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.91250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
11000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
11250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
1.251000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
1.251250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,640
1.51000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
1.51250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
21000شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,000
21250شهرکردرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,450
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.31000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2953,270
0.41000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2947,820
0.41250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,910
0.51000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,000
0.51250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,000
0.71000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.71250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.81000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.81250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.451000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,450
0.451250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,450
0.551000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.551250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.61000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,000
0.61250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,640
0.91000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.91250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
11000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
11250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,640
1.251000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
1.251250کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
1.51000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.41000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,910
0.41250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,910
0.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.71000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.71250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.81000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.81250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.61000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.61250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
0.91000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2942,820
0.91250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2942,820
11000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
11250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
1.251000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
1.251250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,550
1.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
1.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
2.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2958,730
2.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2958,730
21000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,000
21250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2954,180
ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.41000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2946,910
0.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
0.71000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.71250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
0.81000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.81250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.61000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
0.61250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
0.91000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
0.91250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,270
1.21000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2943,730
1.21250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,640
11000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
11250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2944,180
1.51000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,090
1.51250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2945,550
21000تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,000
21250تارازرولبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2951,450