قیمت ورق 17mn4 (امروز)

17mn4 ورق 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
66000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2253,520
17mn4 ورق 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
81500*6000فولاد مبارکهشیت-1402/12/2253,520
17mn4 ورق 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
101500*6000فولاد مبارکهشیت-1402/12/2253,520
17mn4 ورق 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
121500*6000فولاد مبارکهشیت-1402/12/2252,610
17mn4 ورق 15
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/12/22 )
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
151500*6000فولاد مبارکهشیت-1402/12/2251,240