قیمت ورق A283 (امروز)

ورق A283 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Gr C61500فولاد مبارکهرولکارخانه1403/2/1142,000
Gr C66000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1403/2/1141,770
ورق A283 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Gr C81500فولاد مبارکهرولکارخانه1403/2/1141,590
Gr C86000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1403/2/1142,460
ورق A283 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Gr C101500فولاد مبارکهرولکارخانه1403/2/1142,000
Gr C106000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1403/2/1141,680
ورق A283 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Gr C121500فولاد مبارکهرولکارخانه1403/2/1140,140
Gr C126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1403/2/1139,870
ورق A283 8
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A28382000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1043,180
-82000*6000اکسین اهوازشیتبنگاه تهران1403/2/1038,590
-82000*6000اکسین اهوازشیتبنگاه تهران1403/2/1044,090
ورق A283 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283152000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1403/2/1036,550
ورق A283 20
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283202000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1030,680
ورق A283 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/8 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283252000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1403/2/830,680
ورق A283 30
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283302000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1030,500
ورق A283 35
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283352000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1030,320
ورق A283 40
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283402000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1030,500
ورق A283 45
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283452000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1029,360
A283452000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1403/2/1030,320
ورق A283 50
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/10 )
گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A283502000*6000اکسین اهوازفابریککارخانه1403/2/1029,550
A283502000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1403/2/1030,770