قیمت ورق Ck45 (امروز)

Ck45 12
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
CK 45122000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/12/1656,200
Ck45 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
CK 45152000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/12/1657,100
Ck45 20
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
CK 45202000*6000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/12/1657,100
Ck45 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
CK 45256000*2000اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران1402/12/1655,800