قیمت ورق ST52 (امروز)

 

ورق ST52 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
فولاد مبارکهشیت6000*1500کارخانه1403/2/1143,910
فولاد مبارکهرول1500کارخانه1403/2/1146,360
فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران1403/2/1145,910
ورق ST52 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
فولاد مبارکهرول1500کارخانه1403/2/1147,180
فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران1403/2/1145,910
ورق ST52 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
فولاد مبارکهرول1500کارخانه1403/2/1146,270
فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران1403/2/1145,910
ورق ST52 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
فولاد مبارکهرول1500کارخانه1403/2/1146,270
فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران1403/2/1145,910
ورق ST52 15
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
فولاد مبارکهرول1500کارخانه1403/2/1143,450
فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران1403/2/1144,820
ورق ST52 10
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه1403/1/2045,730
ورق ST52 12
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازشيت2000*6000کارخانه1403/1/2043,150
ورق ST52 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه1403/1/2042,970
ورق ST52 20
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه1403/1/2037,650
ورق ST52 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه1403/1/2037,650
ورق ST52 30
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه1403/1/2039,480
ورق ST52 35
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه1403/1/2039,480
ورق ST52 40
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/20 )
کارخانهوضعیتابعادانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه1403/1/2037,000