قیمت ورق (امروز)

ورق مسی بنگاه تهران

ضخامتسایزبرندحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.4660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
0.5660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
0.7660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
0.8660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
1660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
2660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
3660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
4660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810
7660*2000باهنرشیت1402/10/19568,810

ورق سربی بنگاه تهران

نام کالاانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ورق سربی  2          بنگاه تهرانبنگاه تهران1402/10/19117,430
ورق سربی  1          بنگاه تهرانبنگاه تهران1402/10/19117,430

ورق آلومینیوم نورد اراک

آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.5رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/9/18171,380
31050.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/9/22171,380
31050.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31050.8رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/9/18171,380
31050.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31051.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31052رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31052شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31052شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31052.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,380
31052.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9171,840
31053شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9172,300
31053شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9172,300
31054شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9172,300
31054شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/9172,300

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10500.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1402/10/19154,130
10500.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1402/10/19154,130
10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1402/10/19154,130

ورق آلومینیوم پارس

آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10500.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19154,130
10500.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19154,130
10502شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19154,130
10505رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19167,890
10506شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19167,890
31057شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19167,890
105010شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19200,920
105012شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19200,920
105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/19200,920
105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/9203,670

ورق آلومینیوم نورد اراک

آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31050.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31051.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31052رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31052شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31052شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31052.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19158,720
31053شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19159,640
31053شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19159,640
31054شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19159,640
31054شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1402/10/19159,640

ورق آلومینیوم پارس

آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/4156,880
10500.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10156,880
10502شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10156,880
10505رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10170,640
10506شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10170,640
31057شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10170,640
105010شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10203,670
105012شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10203,670
105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1402/10/10203,670