قیمت پروفیل ساختمانی (امروز)

پروفیل اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/26 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
20*2026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,090
30*3026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
40*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
60*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
80*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
20*202.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,910
30*302.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
30*502.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
50*502.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
60*602.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2636,820
40*4036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
70*7036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
80*8036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
90*9036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
100*10036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
135*13536 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,550
40*4046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
50*5046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
60*6046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
90*9046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
120*12046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
135*13546 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2637,730
پروفیل تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/26 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
20*1026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,820
20*2026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,550
30*2026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,410
30*3026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
20*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
40*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
80*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*5026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50*5026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*6026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
60*6026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
80*8026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50726 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50826 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50926 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
40*402.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*502.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50*502.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*602.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
60*602.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
70*702.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
40*802.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
80*802.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
90*902.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
100*1002.56 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
50*5036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
60*6036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
70*7036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
80*8036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
90*9036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
100*10036 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
120*120312 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
140*140312 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
100*6046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
60*6046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
70*7046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
40*8046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
60*8046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
90*9046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
50*10046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
120*120412 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
140*140412 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2641,820
پروفیل اطلس فولاد مازندران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/26 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
چارچوب فرانسه26 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
20*2026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,730
25*2526 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*2026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*3026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
20*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
40*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*5026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
30*6026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
60*6026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
70*7026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
80*402شاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
90*9026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180
100*4026 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2638,180