قیمت پروفیل سبک (امروز)

پروفیل مبلی 0.7
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتمحل تحویلضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10*206 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
10*256 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
20*206 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
20*306 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
30*306 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
40*206 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
40*406 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
50*306 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
60*306 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
60*606 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
80*406 متریکارخانه0.7کیلوگرم1403/2/2950,910
پروفیل مبلی 0.9
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتمحل تحویلضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10*206 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
20*206 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
20*306 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
30*306 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
40*206 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
40*406 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
50*306 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
60*306 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
60*606 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
80*406 متریکارخانه0.9کیلوگرم1403/2/2950,910
پروفیل مبلی 1
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتمحل تحویلضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10*206 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
20*206 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
20*306 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
30*306 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
40*206 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
40*406 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
40*806 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
50*306 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
50*506 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
60*306 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
60*606 متریکارخانه1کیلوگرم1403/2/2950,910
پروفیل مبلی 1.25
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتمحل تحویلضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10*206 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
20*206 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
20*306 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
30*306 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
40*206 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
40*406 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
50*306 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
60*306 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
60*606 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
80*406 متریکارخانه1.25کیلوگرم1403/2/2950,910
پروفیل مبلی 1.5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتمحل تحویلضخامتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10*106 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
10*206 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
10*256 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
20*206 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
20*306 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
25*256 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
30*306 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
40*206 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
40*406 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
50*306 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
50*506 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
60*306 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
60*606 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910
80*406 متریکارخانه1.5کیلوگرم1403/2/2950,910