قیمت پروفیل صنعتی (امروز)

پروفیل صنعتی اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
80*8056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,000
90*9056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,000
100*10056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,000
120*12056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,000
140*14056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,000
100*10066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,910
120*12066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,910
60*12066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,910
140*14066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,910
250*15066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2940,910
پروفیل صنعتی تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
80*8046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*10046 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
150*150412 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
60*6056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
70*7056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
40*8056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
60*8056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
80*8056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
90*9056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*10056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
50*10056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
120*120512 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
140*140512 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*15056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
150*150512 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
160*16056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*18056 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
180*180512 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*200512 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
70*7066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
80*8066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
90*9066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
50*10066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*10066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
120*120612 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
140*140612 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*15066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
150*150612 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
160*16066 متریبنگاه تهرانکیلوگرم1403/2/2941,820
160*16066 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
180*180612 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
100*200612 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
80*8086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
90*9086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
100*10086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
120*12086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
140*140812 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
100*15086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
150*150812 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
100*18086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
180*180812 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
100*200812 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
پروفیل صنعتی کالوپ
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
140*14066 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
180*18066 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
200*20066 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
300*30066 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2941,820
140*14086 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
180*18086 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
200*20086 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
150*25086 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
300*30086 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
140*140106 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
180*180106 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
200*200106 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640
300*300106 متری / 12 متریکارخانهکیلوگرم1403/2/2943,640