پروفیل گالوانیزه (امروز)

 

پروفیل گالوانیزه 2
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
20*2026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2954,600
20*3026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2954,600
30*3026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
40*2026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
40*4026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
50*3026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
50*5026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
60*4026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
60*6026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
70*7026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
80*8026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
80*4026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
90*9026 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
پروفیل گالوانیزه 2/5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
30*302.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
40*202.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
40*402.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
50*302.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
50*502.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
60*402.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
60*602.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,130
70*702.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
80*802.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
80*402.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
90*902.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
100*1002.56 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2953,590
پروفیل گالوانیزه 3
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
50*5036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
60*6036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
60*12036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
70*7036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
80*8036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1403/2/2951,680
80*4036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
90*9036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
100*10036 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2951,680
پروفیل گالوانیزه 4
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
60*12046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
70*7046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
80*8046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
80*4046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
90*9046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700
100*10046 متریکیلوگرمکارخانه1403/2/2653,700