قیمت چهار پهلو (امروز)

 

چهارپهلو

چهارپهلو نرمال
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتسایزتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
نرمال10*10بنگاه تهران1403/2/830,910
نرمال12*12بنگاه تهران1403/2/830,910
نرمال14*14بنگاه تهران1403/2/830,910
نرمال15*15بنگاه تهران1403/2/830,910
نرمال16*16بنگاه تهران1403/2/830,910
نرمال100*100بنگاه تهران1403/2/830,950
نرمال120*50بنگاه تهران1403/2/830,950
نرمال120*80بنگاه تهران1403/2/831,050
نرمال120*120بنگاه تهران1403/2/830,950
چهارپهلو ترانس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتسایزتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ترانس10*10بنگاه تهران1403/2/840,050
ترانس12*12بنگاه تهران1403/2/840,050
ترانس14*14بنگاه تهران1403/2/840,050
ترانس16*16بنگاه تهران1403/2/840,050

 

[table “212” not found /]

 

[table “213” not found /]

 

[table “214” not found /]